ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐ ԵՒ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
  1. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԳՅՈՒՏԻ ԿԱՄ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՄ PCT ՀԱՅՏԸ, ԴՐԱՆՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՄ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (EAPO) ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԱՄ ՎԿԱՅԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՎՃԱՐԵԼ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԸ.

  2. ԳՅՈՒՏԵՐԻ ԵՒ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԵՒ ՃՇԳՐԻՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ.

  3. ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ԻՍԿՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԳՅՈՒՏԱՐԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ